Isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

dam Image

Töötleme teie andmeid ainult siis, kui see on kohaldatavate seadustega lubatud. Töötleme teie andmeid EL-i põhilise andmekaitsemääruse artikli 6 ja artikli 9 alusel ning EL-i põhilise andmekaitsemääruse artikli 7 põhjal antud nõusoleku alusel. Töötleme teie andmeid muuhulgas järgmistel õiguslikel põhimõtetel. Palun arvestage, et tegemist ei ole õiguslike põhimõtete täieliku ega lõpliku nimekirja, vaid näidetega, mis aitavad õiguslikud põhimõtted läbipaistvamaks muuta.

 

  • Nõusolek (artikli 6 lõike 1 punkt 1 a, EL-i põhilise andmekaitsemääruse artikkel 7, või artikli 9 lõige 2 a, EL-i põhilise andmekaitsemääruse artikkel 7): töötleme teatavaid andmeid ainult siis, kui olete selleks vabatahtlikult oma selgesõnalise nõusoleku andnud. Teil on hiljem õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. 
  • Lepingu täitmine / lepingueelsed meetmed (EL-i põhilise andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punkt 1 b): vajame ligipääsu teatavatele andmetele MINIga, BMW esinduste ja MINI partneritega sõlmitud lepingu algatamiseks või täitmiseks. 
  • EL-i põhiliste andmekaitsemääruste kohase õigusalase kohustuse täitmine (artikli 6 lõike 1 punkt 1 c): MINI-le kehtib hulk seadusesätteid. Peame nende sätete täitmiseks teatavaid andmeid töötlema. 
  • Õiguspäraste huvide kaitse (EL-i põhilise andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punkt 1 f): MINI töötleb teatavaid andmeid selleks, et enda või kolmandate isikute õiguspäraseid huvisid kaitsta. See kehtib aga ainult siis, kui teie huvid ei kaalu konkreetse juhtumi puhul üles meie omi.