Digiteenuste määrus.

Kuivõrd Inchcape Motors Estonia (edaspidi „BMW“, „meie“ ja nende tuletised) pakub sellel veebisaidil vahendusteenuseid digiteenuste määruse artikli 3 punkti g tähenduses, kehtib selle kohta järgmine teave.

1. Kontaktpunktid digiteenuste määrusega seotud suhtluseks (digiteenuste määruse artiklid 11 ja 12)

Meie keskne kontaktpunkt liikmesriikide ametiasutuste, komisjoni ja digiteenuste määruse artiklis 61 osutatud nõukoja (digiteenuste määruse artikli 11 lõige 1) ning meie teenuste saajatega (digiteenuste määruse artikli 12 lõige 1) suhtlemiseks:

E-post bmw@bmw.ee

Võite meiega ühendust võtta ka telefoni teel +372 659 3700

Te võite meiega suhelda eesti ja inglise keeles.


2. Läbipaistvusaruanded (digiteenuste määruse artikkel 15)

Lähtudes digiteenuste määruse artikli 15 lõikest 1, oleme kohustatud kord aastas avalikustama läbipaistvusaruanded igasuguse sisu modereerimise kohta, mida oleme teinud. Selline aruanne tehakse siin sobival ajal kättesaadavaks.

3. Teavitus- ja meetmete võtmise mehhanism (digiteenuste määruse artikkel 16)

Digiteenuste määruse artikli 16 kohaselt on üksikisikutel või üksustel võimalus teavitada konkreetsel majutusteenusel ja veebiplatvormil (MINI ConnectedDrive) leiduvast teabest, mida nad peavad ebaseaduslikuks sisuks. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile bmw@bmw.ee. Kui soovite esitada sellise teate, lisage teatesse järgmised punktid:

a) piisavalt põhjendatud selgitus selle kohta, miks te väidate, et kõnealune teave kujutab endast ebaseaduslikku sisu;

b) selge viide kõnealuse teabe elektroonilisele asukohale, näiteks täpne URL või täpsed URLid ning vajaduse korral lisateave, mis võimaldab tuvastada ebaseaduslikku sisu selle liigi ja konkreetse teenuse liigi järgi;

c) teie nimi ja e-posti aadress (välja arvatud juhul, kui peate teavet seotuks mõne süüteoga, mis hõlmab seksuaalset kuritarvitamist või ärakasutamist, lapspornot ning lastega ühenduse võtmist seksuaalsel eesmärgil, või nendele süütegudele õhutamise, kaasaaitamise või nende toimepanemise katsega). Sellistel või muudel juhtudel, kui soovite esitada teate anonüümselt, võite võtta ühendust +372 659 3700;

d) kinnitus selle kohta, et te esitate teate heas usus ning et selles sisalduv teave ja väited on täpsed ja täielikud.

Me vaatame kõik teated läbi aegsasti, hoolsalt, mittemeelevaldselt ja objektiivselt; me teavitame põhjendamatu viivituseta teate esitanud üksikisikut või üksust oma otsusest ning osutame võimalikele õiguskaitsevahenditele.

4. Teave teenuse kasutamisega seotud sisupiirangute (digiteenuste määruse artikli 14 lõike 1 lause 3), meie ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi (digiteenuste määruse artikkel 20) ja vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste (digiteenuste määruse artikkel 21) kohta

Allpool esitatud teave, mis on seotud meie ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemiga (digiteenuste määruse artikkel 20) ja vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalustega (digiteenuste määruse artikkel 21), kehtib ainult digiteenuste määruse tähenduses veebiplatvormideks loetavate BMW teenuste saajate kohta. Need platvormid on MINI ConnectedDrive.

Me võime teha teatavaid piiravaid otsuseid seoses meie vahendusteenuste saajate (sh teateid esitavate üksikisikute ja üksuste) sisu või kontodega digiteenuste määruse tähenduses, kui me usume, et teenuste saajad on rikkunud seadust või meie äritegevuse ja vastava vahendusteenuse üldtingimusi (edaspidi „tingimused“). Näiteks võime otsustada i) piirata või blokeerida teenuse saaja sisu nähtavuse, ii) peatada või lõpetada teenuse saajatele teenuse osutamine osaliselt või täielikult, iii) peatada juurdepääsu teenuse saaja kontole või see sulgeda, iv) piirata teenuse saaja sisu pealt raha teenimise võimalusi või v) keelata ettevõtetel veebipõhiste kauplemiskohtade kasutamine, kui me ei saa neid ettevõtteid tuvastada (jälgida), nagu digiteenuste määrusega nõutud. Samuti võime otsustada jätta tegutsemata teenuse saaja esitatud teate alusel, mis põhineb potentsiaalselt ebaseaduslikul või meie tingimusi rikkuval sisul.

    - Ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem
    Kui meie teenuste saajad ei ole sellise otsusega nõus, võivad nad esitada kaebuse BMW otsuse kohta meie ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi kaudu. Kaebusi saab esitada tasuta, saates e-kirja aadressile bmw@bmw.ee. kuue kuu jooksul alates vaidlustatava otsuse kättesaamisest. Kui meil on vaja kaebuse läbivaatamiseks lisateavet, võivad meie töötajad kaebuste esitajatega ühendust võtta. Kaebusi menetletakse aegsasti, diskrimineerimata, hoolikalt ja objektiivselt kvalifitseeritud töötajate järelevalve all. Niipea kui oleme otsuse teinud, teavitame sellest viivitamata kaebuse esitajat.
    - Vaidluste kohtuväline lahendamine volitatud vaidluste kohtuvälise lahendamise organis
    Et lahendada vaidlusi, mis on seotud meie ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi raames tehtud otsustega, saab muu hulgas taotleda vaidluse kohtuvälist lahendamist nn vaidluste kohtuvälise lahendamise organis, nagu on määratletud digiteenuste määruse artiklis 21. Vaidluste kohtuvälise lahendamise sertifitseeritud organid on erapooletud ja sõltumatud asutused, mille ELi liikmesriigid on sõnaselgelt sertifitseerinud ning mis on tänu oma suutlikkusele ja asjatundlikkusele võimelised neile esitatud vaidlusi läbi vaatama. BMW teeb vaidluste kohtuvälise lahendamise organiga koostööd kooskõlas õigusaktidest tulenevate nõuetega. Vaidluste kohtuvälise lahendamise organi otsused ei ole siiski BMW-le siduvad.

    Lisateave vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta edastatakse teenuse saajatele, mõnel juhul koos võimalike edasikaevatavate otsustega.

Eespool esitatud teave ei piira teenuste kasutajate õigust oma nõudeid BMW vastu kohtus täitmisele pöörata.

5. Väärkasutuse vastased ja selle eest kaitsevad meetmed (digiteenuste määruse artikkel 23)

Me peatame mõistlikuks ajaks pärast eelhoiatuse tegemist teenuste osutamise teenusesaajatele, kes esitavad sageli ilmselgelt ebaseaduslikku sisu. Lisaks peatame mõistlikuks ajaks pärast eelhoiatuse tegemist teavitus- ja meetmete võtmise mehhanismide raames või ettevõttesiseste kaebuste menetlemise süsteemide kaudu esitatud selliste teadete ja kaebuste menetlemise, mille on edastanud kas üksikisikud või üksused või kaebuse esitajad, kes esitavad sageli teateid või kaebusi, mis on ilmselgelt põhjendamatud. Teenuse peatamise kohta otsuse tegemisel hindame juhtumipõhiselt ning aegsasti, hoolikalt ja objektiivselt, kas teenusesaaja, üksikisik, üksus või kaebuse esitaja tegeleb väärkasutamisega, võttes arvesse kõiki asjakohaseid fakte ja asjaolusid, mis ilmnevad meile kättesaadavast teabest. Need asjaolud, mida me arvestame väärkasutuse toimumise ja võimaliku teenuse peatamise sobiva kestuse üle otsustamisel, hõlmavad vähemalt järgmist:

a) teatava aja jooksul esitatud ilmselgelt ebaseadusliku sisuga teabeelementide absoluutarv;

b) kõnealuste teabeelementide või teadete osakaal teatava aja jooksul esitatud teabeelementide või teadete koguarvust;

c) väärkasutuse raskusaste, sealhulgas ebaseadusliku sisu olemus, ja väärkasutuse tagajärgede olemus;

d) kui seda on võimalik kindlaks teha, siis teenusesaaja kavatsus, olgu teenusesaajaks üksikisik, üksus või kaebuse esitaja.

6. Kinnituste hankimine

BMW teeb kõik endast oleneva, et saada 16. veebruaril 2025 või enne seda kõikidelt kauplejatelt, kes pakuvad tooteid ja/või teenuseid sellel veebisaidil kättesaadavatel veebiplatvormidel, kinnitused kooskõlas digiteenuste määruse artikli 30 lõike 1 punktiga e, mille kohaselt võtavad need kauplejad kohustuse pakkuda ainult selliseid tooteid või teenuseid, mis vastavad kohaldatavatele liidu õigusnormidele. Me oleme saanud selle kinnituse kõigilt kauplejatelt, kes on alates 17. veebruarist 2024 nendele veebiplatvormidele vastu võetud.