Mini logo

Vana brauser.

Get a safer and faster internet with a new browser. We have optimized the MINI for future standards. More information can be found here at browser-update.org . Tip: You're always up to date on your smartphone.

Lepi kokku proovisõit

ROHKEM IGAPÄEVATEEMAT.
VÄHEM EBASELGUST.

Muudatused seadusega kehtestatud kütusekulu, heitkoguse ja saasteainete mõõtmise meetodites.

1992. aasta võeti kasutusele uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC). Sellest ajast alates on seda meetodit kasutatud sõidukite kütusekulu ja heitkoguste määramiseks.

2018. aasta sügisest astub NEDC asemele uus WLTP sõidutsükkel (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus). Seda uut laborikatset täiendab heitekatse, kus mõõdetakse saasteaineid otse liikluses: RDE (liikluses tekkivad heitkogused).

NEDC ASEMELE TULEB WLTP.

Tõepärasemad kütusekulu- ja heiteväärtused tänu tõepärasematele katsetingimustele.

WLTP on kõigile autotootjatele seadusega kehtestatud kohustus teha kindlaks sõidukite heitkogused ja kütusekulu. Tegelikku maailma jäljendavate katsetingimustega annab WLTP praktikas täpsemaks osutuvaid väärtusi. Üks muudatustest on oluliselt pikem katse kestus (30 minutit 20 minuti asemel) ning suuremad katsekiirused.

CO2-heite kohta täpsemate andmete saamiseks ei viida katset sarnaselt varasemale läbi vaid standardvarustustega, vaid ka sõiduki kõigi erivarustuse valikutega. Selle tulemusena avaldatakse iga sõidukitüübi kohta kaks väärtust: lisavarustuse valikutest olenev kõige väiksem ja kõige suurem võimalik standardne kütusekulu.

Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul võib siiski nende konkreetse standardväärtuse eraldi välja tuua.

WLTP võimaldab tulevikus sõiduki kütusekulu ja CO2-heidet paremini hinnata. Kuna mõõdetavad väärtused vastavad varasemast paremini tegelikkusele, on sisepõlemismootoriga sõidukite kütusekulu ja CO2-heite näitajad tulevikus arvatavasti kõrgemad.

Elektrisõidukite puhul väheneb elektriline sõiduulatus.

Ka BMW teeb juba tööd uuele katsemeetodile üleminekuks ning koostab järk-järgult oma tooteportfelli uute sõidukite, mootoriversioonide või tehniliste täpsustustega. See võimaldab tagada kogu BMW Groupi sõidukipargi vastavuse WLTP-ga.

Alates 2018. aasta septembrist on kõigil EL-i ning Šveitsi ja Türgi autotootjatel juriidiline kohustus testida kõiki oma toodetud autosid WLTP meetodil. Üleminek turgudel oleneb vastavatest riigisisestest seadustest. 2020. aasta detsembriks peavad kõik riigid, mis võtavad vastu EL-i seaduse sõidukite heakskiidu kohta, siiski näitama kõigi turule lubatavate sõidukite puhul WLTP väärtusi.

WLTP JA NEDC VÕRDLUS.

Uue ja vana katsemeetodi vahel on teatavad erinevused.

Katsetingimused NEDC WLTP
Katse kestus 20 minutit 30 minutit
Katse distants 6,8 miili 14,6 miili
Seisuaeg 25 % 13 %
Katse osad Linnas, maanteel (keskmine) Väike, keskmine, suur, eriti suur (keskmine); (lisaks linnaliiklus elektrisõidukitele ja pistikhübriidajamiga sõidukitele)
Kiirus Keskmine: 21,1 mph
Maksimaalne: 74,6 mph
Keskmine: 29 mph
Maksimaalne: 81 mph
Käivitamise temperatuur 20–30 °C Käivitus külma mootoriga 14 °C (testitud temperatuuril 23 °C, korrigeeritud temperatuuril 14 °C) Käivitus külma mootoriga
Lisatarvikute valikud Ei võeta arvesse. Arvestatakse kõigi varustusevalikute mõju aerodünaamikale, massile ja veeretakistusele.

LIIKLUSES TEKKIVAD HEITKOGUSED.

Lisaks WLTP-le on alates 2018. aasta septembrist kõigi sõidukitootjate jaoks kohustuslik ka RDE (liikluses tekkivad heitkogused). RDE katsetes mõõdetakse saasteainete nagu mikroosakeste ja lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguseid otse liikluses. Selle meetodiga määratakse keskmised igapäevasel liiklemisel oodatavad heiteväärtused.

Selleks, et saasteainete näitajaid veelgi vähendada, kasutab BMW erinevaid tehnoloogiaid oma sõidukimudelite heite vähendamiseks: selliste meetmete hulgas on BluePerformance koos SCR-iga (valikuline katalüütiline redutseerimine) ja osakeste filtrid diiselsõidukitel ja bensiinimootoriga sõidukitel. Nii suudab BMW järgida EU6c heitestandardi alumisi piirväärtuseid, mis on alates 2018. aasta sügisest kohustuslikud kõigi uute sõidukite jaoks. EU6c heitestandard kehtestab bensiinimootoriga sõidukitele madalamad piirväärtused kui EU6b heitestandard. Diiselmootoriga sõidukitele kehtivad tsüklisiseselt nii heitestandardis EU6b kui ka EU6c samad piirväärtused.

EL-i heitestandard: langevad väärtused, aina suuremad väljakutsed.

EL-i heitestandard määrab EL-is kehtivad piirväärtused heitgaasides sisalduvatele lämmastikoksiididele ja mikroosakestele. Piirväärtused olenevad mootorist ja sõiduki tüübist. Kliima ja õhukvaliteedi kaitseks muudetakse neid piirväärtuseid aina rangemaks, sundides autotootjaid otsima uusi lahendusi.

TEETÄHISED.

September 2017 Järkjärguline üleminek WLTP ja RDE meetoditele algab 2017. aasta septembris.
September 2018 Kõik uued sõidukid peavad olema sertifitseeritud vastavalt WLTP kohaselt ja samuti peavad need vastama mikroosakeste arvule RDE testprotseduuris. See tagab kõigi sõidukitüüpide vastavuse CO2-heitmete ja kütusekulu piirväärtustele.
September 2019 Kõik uued toodetud ja registreeritud sõidukid peavad vastama ka RDE tingimuste alusel mõõdetud NOx RDE piirväärtustele
September 2020 Riigid, mis võtavad vastu EL-i seaduse sõidukite heakskiidu kohta, peavad kõigi turule lubatavate sõidukite puhul näitama WLTP väärtusi.

KÜTUSEKULU JA EMISSIOONID.

BMW Grupp nõuab uusi testprotseduure WLTP ja RDE. Rohkem infot nende protseduuride ajaloo ja tuleviku kohta leiate allalaaditavast brošüürist (PDF - 2,3 MB).

Lisateave

KKK.

Mis on WLTP?

Lühend WLTP tähendab kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust. Selleks kasutatakse uut katsemeetodit, mis võimaldab määrata sõidukite jaoks realistlikumad kütusekulu ja CO2-heite väärtused, ja see on juriidiliselt siduv kõigi sõidukite jaoks alates 2018. aasta septembrist. WLTP asendab samm-sammult varasema rakenduva NEDC protseduuri. Lisateavet saate lehelt http://wltpfacts.eu/.

Mis on WLTP sõidutsükkel?

Sõiduki kütusekulu ja heide sõltuvad sõidustiilist. Seetõttu on kogu maailmast kogutud WLTP jaoks sõiduandmeid. Nende andmete põhjal pandi paika 4 vahemikku, mis esindasid erinevat keskmist kiirust: väike, keskmine, suur ja väga suur. Kõigis nendes vahemikes toimub erineva intensiivsusega kiirendamine, pidurdamine ja peatumine, millega jäljendatakse igapäevases sõidustiilis tekkivaid olukordi.Nende vahemike kombinatsioonina saadakse sõidutsükkel.

Kuidas BMW Group uutele WLTP meetoditele läheneb?

BMW Group teeb juba tööd uuele katsemeetodile üleminekuks ning täiendab järk-järgult oma tooteportfelli uute sõidukite, mootoriversioonide või tehniliste täpsustustega. See tagab, et kõik BMW sõidukipargi sõidukid vastavad alati kehtivatele seadustele. See on põhimõtte küsimus, et BMW Groupi sõidukid järgivad seadusega kehtestatud nõudeid. Seda kinnitavad vastavate riigisiseste ja rahvusvaheliste ametlike uurimiste tulemused.

Mida WLTP minu jaoks tähendab?

WLTP rakendamine tähendab, et äratoodud kütusekulu ja CO2-väärtused vastavad ligikaudselt tegelikele väärtustele. Sõltumata sellest võimaldab individuaalse erivarustuse arvessevõtmine WLTP-s anda realistlikumaid väärtusi, kuna need tuginevad teie isikliku sõiduki konfiguratsioonile. Samas tähendavad realistlikumad väärtused seda, et sisepõlemismootoriga sõidukite kütusekulu ja CO2-väärtuseid näidatakse kõrgemana ja elektrisõidukite (sealhulgas pistikhübriidide) sõiduulatust väiksemana. Olenevalt riigisisestest seadustest võivad selle tulemusena rakenduda kõrgemad CO2-tasud. Lisateavet saate aadressilt http://www.caremissionstestingfacts.eu/.

MIS ON RDE?

RDE tähendab liikluses tekkivaid heitkoguseid (Real Driving Emissions). See on uus meetod saasteainete nagu lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete osakeste määramiseks. Siin on tähtis element see, et mõõtmine toimub labori asemel liikluses ja realistlikes sõidutingimustes. Selleks kinnitatakse sõiduki väljalaskesüsteemile seade, mida nimetatakse heitkoguste mõõtmise kaasaskantavaks süsteemiks (PEMS, Portable Emissions Measurement System). Lisateavet saate aadressilt http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions-test/#.

MIS ON EU6?

Euro 6 on praegu kehtiva saasteainete heitestandardi nimetus. See defineerib EU5-st madalamad maksimaalsed väärtused mikroosakestele ja lämmastikoksiididele. Alates 2018. aasta septembrist* muutub kohustuslikuks EU6c heitestandard, milles määratud bensiinimootorite tahkete osakeste piirväärtused on EU6b näitajatest veelgi madalamad. Diiselmootoriga sõidukitele kehtivad tsüklisiseselt nii heitestandardis EU6b kui ka EU6c samad ülemmäärad. 2019. aasta septembri EU6d-TEMP* ja 2021. aasta jaanuari EU6d* vähendavad RDE-ga mõõdetud tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide piirväärtusi veelgi.* Rakendub uutele sõidukitele. Uutele sõidukitele rakendatakse uued heitestandardid juba aasta varem.

MIDA TÄHENDAB VALIKULINE KATALÜÜTILINE REDUTSEERIMINE (SCR)?

Selleks et sõiduki heiteväärtusi veelgi vähendada, lisatakse diiselmootorite väljalaskesüsteemi vedelat ammoniaaki AdBlue®. Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) ja AdBlue® vähendavad lämmastikoksiide kuni 90% võrra. Alles jääb veeaur, lämmastik ja CO2. Alles jääb veeaur, lämmastik ja CO2.

MIS ON BLUEPERFORMANCE?

BMW kasutab oma sõidukites lämmastikoksiidiheite vähendamiseks veelgi laialdasemalt BluePerformance’i tehnoloogiat. See võimaldab diiselmootori heidet veelgi optimeerida. Lisaks diisliosakeste filtrile ja lämmastikoksiidide katalüsaatorile tagavad mõnedel mudelitel SRC-muundur (valikuline katalüütiline redutseerimine) ja AdBlue pihustus lämmastikoksiidide olulise vähendamise heitgaasides. Lisateavet BMW BluePerformance‘i kohta saate veebilehelt https://www.bmw.co.uk/en_GB/topics/discover-bmw/technology/engine technology.html.

MIDA WLTP ELEKTRI- JA HÜBRIIDSÕIDUKITE JAOKS TÄHENDAB?

Kuna elektri- ja hübriidsõidukeid kasutatakse peamiselt linnades, on WLTP puhul neljale tsüklile – väike, keskmine, suur ja eriti suur – lisatud ka viies, linnasõidu tsükkel. Selles on kombineeritud linnapiirkondade liikluses kõige tavalisemad väikesed ja keskmised kiirused, mis võimaldab leida tegelikule lähedasemad näitajad.